درباره ما

_
مارین تک به پشتوانه بیش از دو دهه حضور و فعالیت در شبکه صنعت دریایی کشور و اعتبارات گذشته در تعامل با معتبرترین کارفرمایان و ارگان‌های حاکمیتی کشور و موسسات بین المللی دریایی نیازهای آینده صنایع دریایی در سطح ملی و بین المللی را شناسایی می نماید و از طریق رویدادها و ارتباط مستقیم حین کار با متخصصین جوان و با انگیزه ، ایده های جذاب را به همراه امکانسنجی اجرایی و اقتصادی معرفی مینماید.